ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

(σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679, εφεξής: ΓΚΠΔ)

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Με την επίσκεψή σας στο γραφείο μας, συλλέγουμε τις εξής πληροφορίες:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Πατρώνυμο
 • Φύλο
 • Ηλικία
 • Επάγγελμα
 • Διεύθυνση
 • Διεύθυνση e-mail
 • Αριθμό τηλεφώνου (σταθερού και κινητού)
 • ΑΦΜ
 • ΑΜΚΑ
 • Ημερομηνίες επισκέψεων

Οι παραπάνω πληροφορίες αποτελούν προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 (άρθρο 4 αριθ. 1), όπου ορίζεται ότι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»).

Η συλλογή των εν λόγω πληροφοριών είναι αναγκαία, προκειμένου να εξακριβώσουμε την ταυτότητα του εντολέα μας, για να επικοινωνούμε μαζί σας, να εκδίδουμε τα αντίστοιχα τιμολόγια υπηρεσιών, να έχουμε πλήρη στοιχεία της προσωπικής σας κατάστασης, ώστε να μπορέσουμε να σας παρέχουμε πλήρεις και τεκμηριωμένες υπηρεσίες, καθώς και, ενδεχομένως, προκειμένου να διεκδικήσουμε την αμοιβή μας.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται για την εκτέλεση της εντολής, ήτοι τη κατάρτιση, οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων εκδρομών, την μεσολάβηση για έκδοση εισιτηρίων με κάθε μεταφορικό μέσο και άλλου είδους παρεμφερών ενεργειών , στηρίζεται δε, στη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχ. β΄ ΓΚΠΔ, καθώς είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση εντολής.

Ο χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων καθορίζεται από τη στιγμή που θα ολοκληρώσετε τη κράτηση στο Γραφείο μας, μέχρι την ολοκλήρωση του ταξιδιού/εκδρομή σας, αλλά μπορεί να παραταθεί σύμφωνα πάντα και με τη δική σας θέληση ή βουληση.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και των ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στις περιπτώσεις που ανακύψει θέμα επεξεργασίας τέτοιας κατηγορίας δεδομένων, διενεργείται από το Τουριστικό μας Γραφείο ως ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ. Τόσο το Γραφείο όσο και οι εκτελούντες την επεξεργασία είναι αρμόδιοι για την ασφάλεια των δεδομένων αυτών. Η επεξεργασία περιορίζεται στις απολύτως αναγκαίες ενέργειες για τη λειτουργία της σύμβασης για την οργάνωση του ταξιδιού ή της εκδρομή σας.

Όλες οι κατηγορίες δεδομένων υπόκεινται τόσο σε αυτοματοποιημένη, όσο και μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία από τα πληροφορικά συστήματα του Γραφείου μας, για την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας. Το Γραφείο λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέσα για τη διασφάλιση αυτών των δεδομένων.

Δε διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, παρά μόνο εφόσον είναι απαραίτητο για την διεξαγωγή της εντολής σας. Συγκεκριμένα, κοινοποίηση των προσωπικών σας πληροφοριών γίνεται σε συνεργαζόμενα τουριστικά γραφεία που εσείς επιλέγετε. Οι τρίτοι στους οποίους διαβιβάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν δικαιούνται να κάνουν χρήση για άλλους σκοπούς.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Έχετε τα παρακάτω δικαιώματα, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ:

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να αποκτήσετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ. Με την αίτηση πρόσβασης μπορείτε να πληροφορηθείτε για τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις σχετικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, τους αποδέκτες στους οποίους κοινοποιήθηκαν ή πρόκειται να κοινοποιηθούν τα δεδομένα, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν αυτά, την ύπαρξη δικαιώματος για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας τους ή δικαιώματος αντίταξης στην επεξεργασία, πληροφορίες για την προέλευση των δεδομένων και την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων που σας αφορούν, σύμφωνα με το άρθρο 16 ΓΚΠΔ.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Δικαιούστε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 ΓΚΠΔ.
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, όταν αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε΄ ή στ΄ ΓΚΠΔ.
 • Δικαίωμα στη λήθη: Όταν δεν επιθυμείτε πλέον την επεξεργασία και διατήρηση προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή τους, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα δεν τηρούνται για κάποιο συγκεκριμένο νόμιμο και δηλωμένο σκοπό, σύμφωνα με το άρθρο 17 ΓΚΠΔ.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Δικαιούστε να λάβετε ή να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας, σε μηχαναγνώσιμη μορφή, από εμάς σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον το επιθυμείτε, σύμφωνα με το άρθρο 20 ΓΚΠΔ.

Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, εγγράφως, με την αποστολή ταχυδρομικής επιστολής, στη διεύθυνση:………………………………… ή με την αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  ………………………………….

Επίσης, έχετε το δικαίωμα της καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εγγράφως (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) ή ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).